فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقالات تئوری جامع ماشین – ۵۰ هزار تومان

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقالات تئوری جامع ماشین

با ترجمه به ترتیب سال از ۲۰۱۷

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷ دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

عنوان مقاله:

مدلسازی شبکه های برق با استفاده از فازورهای دینامیکی در چارچوب مرجع dq0

۲۰۱۷ Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame

کلمات کلیدی :

شبه استاتیکی – سیگنالهای میانگین – فازورهای دینامیکی (پویا) – نوسانات درون ناحیه ای– چند ماشینه – پایداری

گزارش فارسی ==> ترجمه

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷

الکترونیک قدرت – تئوری جامع ماشین

تکنیک جدید برای استفاده از موتورهای القایی چندگانه با استفاده از یک اینورتر

۲۰۱۷ A New Technique for Operating Multiple Induction Motors Using a Single Inverter

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

ماشین های الکتریکی– راه آهن– تئوری جامع ماشین های الکتریکی

طراحی کنترل سرعت هوشمند سیستم درایو موتور القایی

۲۰۱۶ An Intelligent Speed Controller Design for Indirect Vector Controlled Induction Motor Drive System

کنترل برداری – کنترل منطق فازی – میدان روتور – کنترل گرا – کنترل نرم افزاری موتور القایی

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

یک روش ساده برای مدلسازی ماشین DC آهنربای دائم بدون جاروبک در محیط متلب

۲۰۱۶ A Simpler Approach to the Modelling of Permanent Magnet Brushless DC Machine in MATLAB Environment

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

الکترونیک قدرت, برق قدرت, تئوری جامع ماشین های الکتریکی

روند کنترل یک ژنراتور همزمان سنکرون آهنربای دائم برای سیستم تولید موتور گاز مستقل

۲۰۱۶ A Permanent Magnet Synchronous Generator Control Approach for Stand-alone Gas Engine Generation Sys~0

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبینی برMatlab

۲۰۱۴ Simulation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Simulink

گزارش کار ==> ترجمه +گزارش شبیه سازی

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع ماشین

تجزیه و تحلیل کنترل کننده فرکانس بار و تنظیم برای سیستم های قدرت چند منطقه ای

۲۰۱۴ Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع ماشین

بررسی مقایسه ای اعوجاج هامونیک کل در شکل موج جریان بوسیله ی درایوهای موتور القایی تغذیه شده با PWM و کنترل برداری

۲۰۱۴ Comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by PWM fed and Vector controlled induction Motor drives

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۴

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 

پیاده سازی کنترل گشتاور مستقیم درایو  PMSM با استفاده از SVPWM و سه سطح اینورتر

۲۰۱۴ IMPLEMENTATION of DIRECT TORQUE CONTROL of PMSM DRIVE USING SVPWM AND THREE LEVEL INVERTER
دارای گزارش فارسی==>gozaresh

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع – دینامیک قدرت

کد مقاله G60

عنوان مقاله:

 کنترلر غیرخطی ساده برای افزایش پایداری گذرا سیستم‌های چند ماشینی قدرت  با استفاده از دستگاه SSSC

G60_A Simplified Nonlinear Controller for Transient Stability Enhancement of Multimachine Power Systems Using

   گزارش فارسی==> tozihwwat

۴۵ هزار تومان

=================================== 

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم های قدرت

مدل دینامیکی موتور القایی در سیمولینک متلب برای استفاده در ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

۲۰۱۳ Simulink MATLAB Dynamic Induction Motor Model for use in Undergraduate Electric Machines and Power Electronic Courses

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

مدلسازی سیستم های درایو موتور DC در مطالعات دینامیکی سیستم های قدرت

۲۰۱۳ Modeling DC Motor Drive Systems in Power Systems Dynamic Studies

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

تئوری جامع ماشین

مدل سازی ریاضی شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم

۲۰۱۳ MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳ *

تئوری جامع – کنترل مدرن

کنترل سرعت موتور DC :پوششی میان کنترلر PID و کنترلر منطق فازی

۲۰۱۳ DC Motor Speed Control A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم قدرت – تئوری جامع ماشین

برنامه ریزی دینامیکی وفقی مقاوم برای سیستم های بزرگ، با کاربرد سیستم های چند ماشینی

Robust Adaptive Dynamic Programming for Large-Scale Systems With An Application To Multimachine Power Systems

گزارش فارسی==>ندارد، ولی شبیه سازی و نتایج آن دقیق است

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

 موتور خطی  –   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

مدل سازی و طراحی تحلیل یک آهنربای دائم خطی سنکرون ژنراتور

۲۰۱۳ Modeling And Design Analysis of A Permanent Magnet Linear Synchronous Generator

دارای گزارش فارسی==> New Document

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

  مدلسازی ریاضی و  تجزیه و تحلیل گشتاور سرعت  موتور القایی سه فاز قفس سنجابی با استفاده از متلب SIMULINK برای آزمایشگاهی ماشینهای الکتریکی

۲۰۱۳ Mathematical Modeling and Speed Torque Analysis Of Three Phase Squirrel Cage Induction Motor Using Matlab Simulink For Electrical Machines Laboratory

دارای گزارش فارسی==>ندارد

۳۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی  مقاله ژورنال ۲۰۱۳

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل فازی

بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی

Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, And Fuzzy Controller

—در این مقاله سعی شده است که سرعت موتور DC به سه صورت منطق فازی و PI وIP کنترل شود .برای این منظور ابتدا باید موتور DC مدل گردد و این دو کنترل روی آن اعمال گردد .

گزارش فارسیejra==>

 دارای فایل پاورپوینت ارائه

۴۵ هزار تومان

===================================

* شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

کد مقاله G94

عنوان مقاله:

مدل ماشین القایی اشباع شده براساس تزریق سیگنال فرکانس بالا

G94_Saturated Induction Machine Modelling Based On High Frequency Signal Injection

گزارش فارسی==>sdfsdfs

۵۵ هزار تومان

=================================== 

شبیه سازی و ترجمه مقاله سال ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه

مدل سازی ماشین القایی اشباع شده بر اساس تزریق سیگنال فرکانس بالا

Saturated Induction Machine Modelling Based On High Frequency Signal Injection

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

ترانسفورماتور تبدیل توان سه فاز به هفت فاز

۲۰۱۲ Three-Phase to Seven-Phase Power Converting Transformer

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل مستقیم تراست برای موتور القایی خطی با احتساب اثر نهایی

۲۰۱۲ Simulation of Direct Thrust Control for Linear Induction Motor Including End-Effect

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

مدلسازی– شبیه سازی و کنترل غیر خطی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم

۲۰۱۲ Modelling, Simulation and Nonlinear Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

مدلسازی تک طرفه موتور القایی خطی توسط نرم افزار سیمولینک متلب

۲۰۱۲ Modelling of single Sided Linear Induction Motor by MATLABSIMULINK

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

موتور القایی سه فاز D-Q

۲۰۱۲ Direct Quadrate (D-Q) Modeling of 3-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

داراری گزارش فارسی==>ترجمه +  rep

۵۵هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در متلب

۲۰۱۲ Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motor under Different Operating Condition Using Vector Controlled in Matlab

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

آنالیز گشتاورهای سنکرون کننده و میراکننده رگولاتورهای غیرخطی ولتاژ

۲۰۱۱ Synchronizing And Damping Torques Analysis of Nonlinear Voltage Regulators

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل برداری سیستم سرعت قابل تنظیم موتور القایی بر اساس نرم افزار متلب

۲۰۱۱ Simulation of Vector Controlled adjustable Speed System of Induction Motor Based on Simulink

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کنترل غیرخطی – تئوری جامع – پایداری – موتور سنکرون

کد مقاله C34
عنوان مقاله:

کنترل غیر مستقیم خطی موتور همزمان موتور مگنت دائمی (PMSM)

Nonlinear Backstepping Control of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

گزارش فارسی==>report

۴۵ هزار تومان

===================================

* شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

ماشین سنکرون – تئوری جامع

کد مقاله P56
عنوان مقاله:

تجزیه و تحلیل مدل ماشین سازی همزمان برای شبیه سازی و برنامه های کاربردی صنعتی

Analysis of Synchronous Machine Modeling for Simulation And Industrial Applications

گزارش فارسی==>ترجمه

۵۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ژورنال ۲۰۱۰

الکترونیک قدرت

طراحی و پیاده سازی کنترل جریان پیش بینی PWM سه فاز یکسو کننده با استفاده از مدولاسیون فضای برداری (SVM)

Design And Implementation of Predictive Current Control of Three-Phase Pwmrectifier Using Space-Vector Modulation (SVM)

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی بر اساس استاندارد IEEE

۲۰۱۰ On the Synchronous Generator Parameters Determination Using Dynamic Simulations Based on IEEE Standards

۵۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین

مدلسازی و شبیه سازی موتور BLDC بااستفاده از تکنیک های کامپیوتری آسان

۲۰۱۰ Modeling and Simulation of BLDC Motor Using Soft Computing Techniques

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبتنی بر متلب

۲۰۱۰ Matlab-based Permanent Magnet Synchronous Motor Vector Control Simulation

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

رله و حفاظت – تئوری جامع ماشین

رویکرد حفاظت از مبدل ها در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه در طی شرایط خطاهای مختلف

۲۰۱۰ A Series-Dynamic-Resistor-Based Converter Protection Scheme for Doubly-Fed Induction Generator During Various Fault Conditions

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

الکترونیک قدرت – تئوری جامع ماشین

توپولوژی یک اینورتر سه فاز با اتصال-سری برای کاربردهای درایو موتور قفس-سنجابی ولتاژ-متوسط

۲۰۱۰ A Series-Connected Three-Level Inverter Topology for Medium-Voltage Squirrel-Cage Motor Drive Applications

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین

یک تبدیل جدید (انتقال) سه فاز به پنج فاز با استفاده از اتصال مخصوص ترانسفورماتور

۲۰۱۰ A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

تئوری جامع ماشین های الکتریکی – کنترل محرکه – الکترونیک قدرت

شبیه سازی PMSM سیستم کنترل برداری بر اساس محیط سیمولینک متلب

۲۰۰۹ Simulation of PMSM Vector Control System Based On Matlab/Simulink

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۸

یک ترانسفورماتور فاکتور قدرت یکپارچه نوع Buck-Boost با نسبت تبدیل ولتاژ بالا

Buck–Boost-Type Unity Power Factor Rectifier With Extended Voltage Conversion Ratio

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی ماشین سنکرون در مطالعه ی پایداری سیستم قدرت

۲۰۰۸ Simulation of Synchronous Machine in Stability Study for Power System

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸ IEEE

درایو موتور القایی – تئوری جامع ماشین

روش بدون سنسور DTC-SVM موتور القایی درایو شده با یک مبدل ماتریسی و تخمین پارامترها

۲۰۰۸ Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation Strategy

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۸

تئوری جامع

کد مقاله G214

عنوان مقاله:

مدل سازی ماشین های القایی با استفاده از فرمولاسیون ولتاژ پس از واکنش

g214_Modeling_of_Induction_Machines_Using_a_Voltage-Behind-Reactance_Formulation

گزارش فارسی==> pic وtozihat

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶

تئوری جامع ماشین های الکتریکی – الکترونیک قدرت 

عنوان مقاله:

برنامه ریزی کنترل فیدبک برای درایو موتور القایی بر اساس شبکه عصبی

۲۰۰۶ Neural-Network-Based Programmable State Feedback Controller for Induction Motor Drive  

دارای گزارش فارسی==> lqr_ann_graphs

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۵

تئوری جامع ماشین های الکتریکی– رله و حفاظت– عایق و فشار قوی

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت شرایط اشباع

۲۰۰۵ Modeling of Current Transformers Under Saturation Conditions

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۴

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار سیمولینک متلب

۲۰۰۴ Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۴

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی –  کنترل محرک – الکترونیک قدرت

عنوان مقاله:

  طرح جدید مستقیم کنترل گشتاور برای ماشینهای القایی با مدولاسیون بردار فضایی 

A Novel Direct Torque Control Scheme for Induction Machines With Space Vector Modulation

گزارش فارسی==>DTC

  ۵۰ هزار تومان

==================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۲

تئوری جامع ماشین

رویکرد مدولار پیاده سازی مدل سیمولینک ماشین القایی

۲۰۰۲ Simulink Implementation of Induction Machine Model — A Modular Approach

۴۵ هزار تومان

===================================

شبیه سازی کامل و ترجمه کامل و گزارش کار کامل مقاله ۲۰۰۰

شبکه عصبی – سیستم های قدرت

استفاده از شبکه عصبی درموتور DC

 ANN Motor DC

۵۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۰

تخمین جریان موتور با استفاده از فیلتر فازی کاهش مرتبه

۲۰۰۰ Design and rule base reduction of a fuzzy filter for the estimation of motor currents

۴۵ هزار تومان

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

 شبیه سازی مقالات تئوری جامع ماشین به ترتیب سال