فرم درخواست پروژه

توربین گازی

نوشته تازه است

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله Automotive Gas Turbine Regulation ژورنال IEEE سال ۲۰۰۴

فایل مقاله: Gas Turbin

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.