فرم درخواست پروژه

کنترلر PID فازی سیستم پاندول معکوس به صورت آنلاین با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

اطلاعات بیشتر

کد مقاله C35

  کنترل فازی
عنوان مقاله
Online tuning fuzzy PID controller using robust extended Kalman filter

کنترلر PID فازی سیستم پاندول معکوس به صورت آنلاین با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته
گزارش فارسی: Help
کلید واژه : کنترل فازی، فیلتر کالمن توسعه یافته

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”112″]

====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.