شبیه سازی برنامه تبدیل متن به نوشته OCR شماره(۱)

در این برنامه تصویر یک نوشته دریافت شده و متن نوشته از آن استخراج می گردد جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه...

اطلاعات بیشتر