شبیه سازی کامل ردگیری افراد در فیلم

شبیه سازی کامل  ردگیری افرادی که در محدوده دید یک دوربین وارد و خارج می شوند. برای این کار بایستی فیلم را به فریم...

اطلاعات بیشتر