شبیه سازی ماشين ۲۲۵۰ اسب بخار

اطلاعات مربوط  به ماشين ۲۲۵۰ اسب بخار، شامل مقادير مقاومت ها و راکتانسهاي مختلف ،مقادير نامي ماشين ها و...

اطلاعات بیشتر