پروژه شبه سازی و تحلیل مدار داخلی آسی با نرم افزار hspice

پروژه شبه سازی و تحلیل مدار داخلی آسی با نرم افزار hspice جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۸)

دیتاشیتIC : lm2902-EP این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد. جهت دریافت...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۷)

دیتاشیتIC : uA709AM این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد. جهت دریافت کامل...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۶)

دیتاشیتIC : hs2520rh این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد. جهت دریافت...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۵)

دیتاشیتIC : LM358N این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد. جهت دریافت کامل...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۴)

دیتاشیتIC : AP4301 این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد. جهت دریافت کامل...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۳)

دیتاشیتIC : LM124A این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد. جهت دریافت کامل...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۲)

دیتاشیتIC : uA709C این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می باشد. جهت دریافت کامل...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدار داخلی IC با نرم افزار اورکد (۱)

دیتاشیتIC : LM709 Operational Amplifier این پروژه مناسب برای درس مدارهای مجتمع خطی ، الکترونیک ۳ و آز الک ۳  می...

اطلاعات بیشتر