شبیه سازی کانولوشن دو سیگنال با نقطه شروع غیر صفر

دستور conv در متلب برای عمل کانولوشن دو سیگنال استفاده می شود ولی مشکل این دستور این است که مقادیر سیگنال در نقاط...

اطلاعات بیشتر