شبیه سازی ۲ کاربرد شبکه های عصبی SOM (دو مقاله)

این برنامه به شبیه سازی دو کاربرد مختلف شبکه های عصبی (SOM(Self Organized Maps می پردازد. شبیه سازی کامل بوده و...

اطلاعات بیشتر