توربین گازی

شبیه سازی مقاله Automotive Gas Turbine Regulation ژورنال IEEE سال ۲۰۰۴ فایل مقاله: Gas Turbin جهت دریافت کامل...

اطلاعات بیشتر