شبیه سازی مقاله Image Segmentation سال ۲۰۰۸ IEEE

فایل مقاله: Minimization of Region-Scalable Fitting Energy   کاربرد کارهای انجام شده در تشخیص رگ و تصاویر پزشکی...

اطلاعات بیشتر