فرم درخواست پروژه

Seminar_ Tashkhise khata control moghavem-55

اطلاعات بیشتر

تشخیص خطا ، کنترل مقاوم، سیستم فازی

Fault detection, robust control, fuzzy system

۵۰,۰۰۰ تومان – خرید