شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ مدلسازی و کنترل بازوی دست

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ مدلسازی و کنترل بازوی دست ۲۰۱۸ On control of reaching movements for musculo-skeletal...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ IEEE کنترل غیرخطی – کنترل پیش بین

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ IEEE کنترل غیرخطی – کنترل پیش بین ۲۰۱۷ IEEE Support Vector Machine Informed Explicit...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کنترل اتوماتیک یک پاندول معکوس دو چرخ با استفاده از تکنولوژی پهمای باند فوق العاده

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کنترل غیر خطی کنترل اتوماتیک یک پاندول معکوس دو چرخ با استفاده از تکنولوژی پهمای باند فوق...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ چارچوب کنترل پیش بینی کننده مدل کوپمن برای داده های غیر خطی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ کنترل غیرخطی – کنترل پیش بین چارچوب کنترل پیش بینی کننده مدل کوپمن برای داده های غیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ کنترل مقاوم سازگار با خطای یک هواپیمای ملخی با اشباع محرک

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸  کنترل مقاوم سازگار با خطای یک هواپیمای ملخی با اشباع محرک ۲۰۱۸ Robust adaptive...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۹ کنترل غیرخطی و کنترل بهینه پارامتری برای ردگیری هدف

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۹ کنترل غیرخطی و کنترل بهینه پارامتری برای ردگیری هدف ۲۰۱۹ Parameterized nonlinear suboptimal...

اطلاعات بیشتر

کنترل یادگیری تکرارشونده مقاوم برای ردیابی خروجی توسط تکنیک مد لغزشی مرتبه دوم

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۶ کنترل مقاوم – مود لغزشی کنترل یادگیری تکرارشونده مقاوم برای ردیابی...

اطلاعات بیشتر

طراحی کنترلر فیدبک خروجی تحمل پذیر عیب برای سیستم های فازی سوگنو با خطای Actuator

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷ (شبیه سازی ها مربوط به یک پایان نامه می باشد) کنترل فازی، سیستم تحمل پذیر خطا، کنترل...

اطلاعات بیشتر

طراحی پارامترهای کنترلر PID برای رگولاتور ولتاژ اتوماتیک با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

** شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ کنترل PID – بهینه سازی در کنترل طراحی پارامترهای کنترلر PID برای...

اطلاعات بیشتر

شناسایی سیستم غیرخطی IIR با استفاده از فیلتر تطبیقی spline

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ شناسایی سیستم شناسایی سیستم غیرخطی IIR با استفاده از فیلتر تطبیقی spline ۲۰۱۵ Nonlinear...

اطلاعات بیشتر

کنترلر PID مرتبه کسری برای توربین هیدرولیکی با استفاده از سیستم آشوبی و الگوریتم ژنتیک

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ کنترل مرتبه کسری – کنترل غیرخطی – بهینه سازی در کنترل کنترلر PID مرتبه کسری برای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل مدرن

پروژه درس کنترل مدرن صورت سوال به شرح زیر می باشد ۱-یک سیستم خطی حداقل درجه ۳ از بین مقالات معتبر انتخاب کنید و...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل مدرن

پروژه درس کنترل مدرن صورت سوال به شرح زیر می باشد ۱-یک سیستم خطی حداقل درجه ۳ از بین مقالات معتبر انتخاب کنید و...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل مدرن

پروژه درس کنترل مدرن صورت سوال به شرح زیر می باشد ۱-یک سیستم خطی حداقل درجه ۳ از بین مقالات معتبر انتخاب کنید و...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO

پروژه درس کنترل سیستمهای چند متغیره MIMO صورت پروژه به شرح زیر است انتخاب یک سیستم ۲ ورودی ۲ خروجی تعیین صفرهای...

اطلاعات بیشتر

پیاده سازی TCSC در یک مدل خط انتقال برای تحلیل تغییرات در توان انتقال توان

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴ ادوات فکتس FATS – خطوط انتقال  – کیفیت توان پیاده سازی TCSC در یک مدل خط...

اطلاعات بیشتر