فرم درخواست پروژه

۲۰۱۳ i38 Hidden Markov Model – based Gesture Recognition with Overlapping

اطلاعات بیشتر

۷۰۰,۰۰۰ تومان – خرید