فرم درخواست پروژه

۲۰۱۲ Observer-based nonlinear control of power system using sliding mode control strategy

اطلاعات بیشتر

۷۰۰,۰۰۰ تومان – خرید