کنترل یادگیری تکرارشونده مقاوم برای ردیابی خروجی توسط تکنیک مد لغزشی مرتبه دوم

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۶

کنترل مقاوم – مود لغزشی

کنترل یادگیری تکرارشونده مقاوم برای ردیابی خروجی توسط تکنیک مد لغزشی مرتبه دوم

۲۰۱۶ Robust Iterative Learning Control for Output Tracking via Second-order Sliding Mode Technique

گزارش شبیه سازی ==> ترجمه  +  report

۹۰ هزار تومان

۹۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.