فرم درخواست پروژه

کنترل موقعیت ربات توسط فیلتر کالمن، UKF و IMM

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ فیلتر کالمن

کنترل موقعیت ربات توسط فیلتر کالمن، UKF و IMM

فایل مقاله:

 ۲۰۱۸ Mobile Robot Position Estimation Using the Kalman Filter

دارای گزارش فارسی مفصل :

report

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید