فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کنترل اتوماتیک یک پاندول معکوس دو چرخ با استفاده از تکنولوژی پهمای باند فوق العاده

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷

کنترل غیر خطی

کنترل اتوماتیک یک پاندول معکوس دو چرخ با استفاده از تکنولوژی پهمای باند فوق العاده

۲۰۱۷ Indoor Autonomous Control of a Two-Wheeled Inverted Pendulum Vehicle Using Ultra Wide Band Technology

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید