فرم درخواست پروژه

کنترلر PID مرتبه کسری برای توربین هیدرولیکی با استفاده از سیستم آشوبی و الگوریتم ژنتیک

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کنترل مرتبه کسری – کنترل غیرخطی – بهینه سازی در کنترل

کنترلر PID مرتبه کسری برای توربین هیدرولیکی با استفاده از سیستم آشوبی و الگوریتم ژنتیک

۲۰۱۴ Design of a fractional order PID controller for hydraulic turbine regulating system

گزارش شبیه سازی == > Final

۸۰ هزار تومان

۸۰,۰۰۰ تومان – خرید