فرم درخواست پروژه

مقاله ۲۰۱۷ تشخیص امضا با استفاده از ترکیب LBP و HOG

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش فارسی مفصل ۳۰ صفحه ای

مقاله ۲۰۱۷ تشخیص امضا با استفاده از ترکیب LBP و HOG

۲۰۱۷ Offline Signature Verification Using Classifier Combination of HOG and LBP Features

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید