فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۷ جداسازی سیگنال جنین از مادر با استفاده از فیلتر تطبیقی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۷ جداسازی سیگنال جنین از مادر با استفاده از فیلتر تطبیقی

۲۰۱۷ Separation of fetal electrocardiography (ECG) from composite ECG using adaptive linear neural network for fetal monitoring

قیمت ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید