فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۵ حذف نویز از سیگنال نوار قلبی یا فیلتر های تطبیقی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۵

حذف نویز از سیگنال نوار قلبی یا فیلتر های تطبیقی

۲۰۱۵ Noise Cancellation in ECG Signals using Computationally

۱۱۰ هزار تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان – خرید