فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ چارچوب کنترل پیش بینی کننده مدل کوپمن برای داده های غیر خطی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸

کنترل غیرخطی – کنترل پیش بین

چارچوب کنترل پیش بینی کننده مدل کوپمن برای داده های غیر خطی

۲۰۱۸ A data-driven Koopman model predictive control framework for nonlinear

۱۲۰ هزار تومان

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید