فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تشخیص چهره

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۶ Sparse Representation or Collaborative Representation Which Helps Face Recognition

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید