فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ گروه بندی ویژگی ها به صورت تمایزی

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۵ Discriminative Feature Grouping

   ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید