فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ آموزش گروه های چند سطحی در آموزش چند منظوره

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۵ Learning Multi-Level Task Groups in Multi-Task Learning

  ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید