فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ شبکه عصبی یادگیری توپولوژی شبکه عصبی بازگشتی بزرگ

اطلاعات بیشتر

 

۲۰۱۴ Learning Topology and Dynamics of Large Recurrent Neural Networks

   ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید