فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص چهره با استفاده از تنها یک عکس

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص چهره با استفاده از تنها یک عکس

۲۰۱۴ Local Generic Representation for Face Single

۱۰۰ هزار تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان – خرید