فرم درخواست پروژه

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۷ الگوریتم های تطبیقی برای ردیابی با استفاده از زاویه سیگنال

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۷

به همراه توضیح کدهای شبیه سازی

الگوریتم های تطبیقی برای ردیابی با استفاده از زاویه سیگنال

۲۰۱۷ Adaptive Algorithms to Track the PARAFAC Decomposition

کلملات کلیدی:

Adaptive algorithms, DOA/DOD tracking higher-order tensor, MIMO radar, PARAllel FACtor (PARAFAC)

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید