فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ سیستم توصیه گر مشتریان

اطلاعات بیشتر

عنوان مقاله:

۲۰۱۲  CRM strategies for a small-sized online shopping mall based on association rules and sequential patterns

رابطه های قانون

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Data mining, CRM strategy, Association rule, Sequential pattern, RFM

===================================

۷۵,۰۰۰ تومان – خرید