فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۸ با عنوان سنجش طیف در رادیوشناختی به منظور دسترسی به مدلی برای آشکارسازی چندگانه

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۸ با عنوان

سنجش طیف در رادیوشناختی به منظور دسترسی به مدلی برای آشکارسازی چندگانه

۲۰۱۲ Spectrum Sensing in Cognitive Radio Multi-detection Techniques based Model

دارای ترجمه فارسی و گزارش شبیه سازی

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید