فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ تشخیص چهره های مخدوش شده با استفاده از گابور

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۷ Gabor Feature based Sparse Representation for Face Recognition with Gabor Occlusion Dictionary

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید