فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ حذف فیدبک به صورت تطبیقی با استفاده از فیلتر کالمن حوزه فرکانس

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال صحبت

حذف فیدبک به صورت تطبیقی با استفاده از فیلتر کالمن حوزه فرکانس

۲۰۱۷ Adaptive Feedback Cancellation Using a Partitioned-Block Frequency-Domain Kalman Filter

دارای ترجمه دستویس و شبیه سازی دقیق و عالی

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید