فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تخمین پارامترهای سینوسی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تخمین پارامترهای سینوسی

۲۰۱۶ Iterative Estimation of Sinusoidal Signal Parameters

دارای گزارش توضیحات برنامه نوشته شده

۱۲۰ هزار تومان

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید