فرم درخواست پروژه

بهبود سیگنال گفتار دارای انعکاس به صورت دو مرحله ای

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸

بهبود سیگنال گفتار دارای انعکاس به صورت دو مرحله ای

۲۰۱۸ A Two-Stage Algorithm for One-Microphone Reverberant Sp

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید