فرم درخواست پروژه

بهبود سیستم مخابراتی OFDM کد شده با LDPC بر روی خط انتقال

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۸

بهبود سیستم مخابراتی  OFDM کد شده با  LDPC بر روی خط انتقال

۲۰۱۸ Improvement for LDPC Coded OFDM Communication System ov

دارای ترجمه و گزارش کار

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید