فرم درخواست پروژه

کنترل سوئیچینگ

مقاله های کنترل سوئیچینگ به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵     شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۴ منطبق بر مقاله...

اطلاعات بیشتر

مقاله های ارشد کنترل ۲: فازی، چند متغیره، مدرن، غیرخطی، مقاوم، فیدبک و … ۵۰هزار تومان

  مقاله های ارشد کنترل مرتبط با کنترل بهینه، غیر خطی، چندمتغیره، فازی تطبیقی ، مدرن و … به ترتیب سال تماس...

اطلاعات بیشتر