فرم درخواست پروژه

یک تست مبتنی بر حلقه بسته برای بهبود عملکرد مقاوم در شناسایی مکرر و طراحی‌های مجدد کنترل

اطلاعات بیشتر

کنترل تطبیقی – شناسایی سیستم – کنترل مقاوم 

یک تست مبتنی بر حلقه بسته برای بهبود عملکرد مقاوم در شناسایی مکرر و طراحی‌های مجدد کنترل

۲۰۱۲ A closed-loop data based test for robust performance improvement in iterative identification and control redesigns

دارای گزارش فارسی و نتایج دقیق : گزارش

۹۰ هزار تومان

90,000 تومان – خرید