فرم درخواست پروژه

کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه آزادی

اطلاعات بیشتر

کد مقاله g103

عنوان مقاله

g103__Supervisory Fuzzy Control for 5 DOF Robot Arm 2012

کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه آزادی

  گزارش فارسی: report

کلید واژه : کنترل فازی، درجه آزادی، ربات، رباتیک

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.