کنترل مدرن

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله های مرتبط با کنترل مدرن

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

پروژه درس کنترل مدرن

صورت سوال به شرح زیر می باشد

۱-یک سیستم خطی حداقل درجه ۳ از بین مقالات معتبر انتخاب کنید و اصل مقاله را به همراه نتایج ان ایمیل کنید

 

موارد زیر را فقط با نرم افزار matlab _نه به صورت دستی_ برای سیستم انتخابی خودتان محاسبه کنید و سپس نتایج و دستورات matlab به کار رفته را همراه با توضیحات در فایل  word به صورت گزارش کار تنظیم کرده و ایمیل کنید

۲-مقادیر ویژه و بردارهای ویژه سیستم را بیابید

۳-با محاسبه ماتریس های کنترل پذیری و رویت پذیری ،کنترل پذیری و رویت پذیری سیستم را بررسی کنید

۴-پاسخ سیستم را به ازای ورودی پله واحد و شرایط اولیه دلخواه بیابید و نمودار حالتها و خروجی سیستم را رسم کنید

۵-طراحی حالت رگولاتوری yd=0 فیدبک حالت مناسب را برای سیتم حلقه باز بگونه ای بیابید که قطب های سیستم حلقه بسته در محل های از پیش تعین شده مناسب قرار گیرند. این کار را برای حداقل دو دسته متفاوت از قطب های مطلوب انجام دهید.پاسخ سیستم حلقه بسته را به ازای شرایط اولیه دلخواه یافته و نمودار حالت ها،خروجی و سیگنال کنترل U(t) را برای هر دسته از قطب های دلخواه رسم کرده و با هم مقایسه کنید

۶-طراحی حالت رکولاتوری yd ثابت برای سیستم حلقه باز یک کنترلر طراحی نمایید که خروجی ورودی مرجع ۱ را دنبال نماید.پاسخ سیستم حلقه بسته را به ازای این ورودی مرجع و شرایط اولیه دلخواه یافته و نمودار حالت ها،خروجی ردیابی شده و سیگنال کنترل u(t) را برای ان رسم کنید

modern 1

برای این پروژه چندین  سیستم مختلف وجود دارد.

پروژه کنترل مدرن شماره ۱

گزارش کار ==> modern 1

هزینه ۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

پروژه کنترل مدرن شماره ۲

گزارش کار ==> modern 2

هزینه ۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

پروژه کنترل مدرن شماره ۳

گزارش کار ==> modern 3

هزینه ۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۵ 

کنترل مدرن، غیرخطی، فازی

طراحی مشاهده گر-کنترلر فازی برای سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن متغیرهای غیرقابل اندازه گیری

Design of Polynomial Fuzzy Observer-Controller with Sampled-Output Measurements for Nonlinear Systems Considering Unmeasurable Premise Variables

فایل گزارش کار==> report

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۵ 

شبکه عصبی، کنترل مدرن، کنترل فازی، سیستم آشوب ، غیرخطی

طراحی کنترلر مود لغزشی با شبکه عصبی با رویتگر فازی برای سیستم های فوق آشوب، با در نظر گرفتن عدم قطعیت، اغتشاش و ورودی غیر خطی

Design of Sliding Mode – Neural Network Controller with Fuzzy Observer for Hyper Chaotic Systems Considering Uncertainty, Disturbance, and Nonlinear Control Inputs

دارای گزارش فارسیreport

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۴ منطبق بر مقاله

مناسب برای درس های کنترل مدرن و کنترل غیرخطی

طراحی رویتگر ترکیبی، بر مبنای شرایط کافی برای رویت پذیری در سیستم های غیرخطی سوئیچ شونده

Hybrid-type Observer Design Based on a Sufficient Condition for Observability in Switched Nonlinear Systems

نتایج دقیق شبیه سازی==> results

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳:

کنترل مدرن، سیستم سوئیچینگ

بررسی رویت پذیری و طراحی رویتگر برای سیستم های سوئیچ شونده خطی 

Observability for Switched Linear Systems Characterization and Observer Design

مناسب برای درس کنترل مدرن

دارای نتایج شبیه سازی دقیق و همسان با مقاله

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”65″]

===================================

کد مقاله C141

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

گزارش فارسی: exppp

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

کد مقاله C69

کنترل مدرن – غیرخطی- مود لغزنده
عنوان مقاله
:

کنترل غیرخطی سیستم قدرت بر مبنای رویتگر با استفاده از استراتژی کنترل مود لغزنده
Observer-based nonlinear control of power system using sliding mode control strategy

گزارش فارسی: sliding
سطح لغزش

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”91″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

طراحی رویت گر برای سیستم سوئیچینگ خطی

۲۰۱۱-observability-implies-observer-design-for-switched-linear-systems

داراری گزارش فارسی و نتایج دقیق منطبق بر مقالهresults

کنترل مدرن 

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”96″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله C13
عنوان مقاله
:

طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش یافته مود لغزنده برای شار و سرعت روتور

Nonlinear Control of an Induction Motor Using a Reduced-Order Extended Sliding s Mode Observer for Rotor Flux and Speed Sensorless estimation

گزارش فارسی: report

کلید واژه : کنترل مدرن، کنترل غیر خطی مقاوم

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”102″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله g285

عنوان مقاله:

Simulink Model of a Full State Observer for a DC Motor Position, Speed, and Current

پروژه کنترل مدرن

 گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”378″]

===================================

 شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۰ کنترل مدرن

کد مقاله C89

عنوان مقاله:

Active Sway Control of a Single Pendulum Gantry Crane System using Output-Delayed Feedback Control Technique

گزارش فارسی: report

کلید واژه : قطری سازی، کنترل پذیری ، رویت پذیری ، کنترلر فیدبک حالت،  رویت گر

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”312″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

 کد مقاله C115

عنوان مقاله:

Observer Kalman-Filter Time-Varying System Identification

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پارامترهای مارکوف

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”378″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله C48
عنوان مقاله
:

Modeling nonlinear systems using multiple piecewise linear equations 2010

 گزارش فارسی: دارد
کنترل مدرن
۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”378″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله g128

عنوان مقاله

۲۰۱۰ Robust MIMO disturbance observer analysis and design with application to active car steering (Robust control applied to a 4-wheel steering car)

طراحی یک کنترلر با H بی نهایت

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، چند متغیره، MIMO

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”378″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

 کد مقاله C17
عنوان مقاله

Robust MIMO disturbance observer analysis and d esign with application to active car steering 2009

طراحی یک کنترلر با H بی نهایت
گزارش فارسی
: info
کلید واژه : کنترل مقاوم، چند متغیره،
MIMO

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”104″]

===================================

 کد مقاله C12
عنوان مقاله

DESIGN AND EXPERIMENTATION OF A PERSONAL PENDULUM VEHICLE

کنترل غیرخطی   سیستم پاندول معکوس 

سال ارائه: ۲۰۰۵ نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل مدرن

Inverted pendulum, nonlinear control, real time

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”378″]

===================================

کد مقاله g80

عنوان اصلی مقاله :

۲۰۰۳ Sliding-mode observer for speed-sensorless induction motor drives

طراحی رویتگر مد لغزشی برای موتور القایی

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله:IEE

کلید واژه:شناسایی سیستم کنترلی

گزارش فارسی: Doc
۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”307″]

===================================