فرم درخواست پروژه

کنترل فیدبک تطبیقی فازی برای کنترل سیستم های غیر خطی دارای هیسترزیس

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C128

عنوان مقاله:

کنترل فیدبک تطبیقی فازی برای کنترل سیستم های غیر خطی دارای هیسترزیس

۲۰۱۲ Adaptive fuzzy output feedback control of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis

گزارش فارسی: گزارش

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.