فرم درخواست پروژه

کنترل غیرخطی سیستم قدرت بر مبنای رویتگر با استفاده از استراتژی کنترل مود لغزنده

اطلاعات بیشتر

کد مقاله C69

کنترل مدرن – غیرخطی- مود لغزنده
عنوان مقاله:

کنترل غیرخطی سیستم قدرت بر مبنای رویتگر با استفاده از استراتژی کنترل مود لغزنده
Observer-based nonlinear control of power system using sliding mode control strategy

گزارش فارسی: sliding
سطح لغزش

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.