چند مقاله معتبر به همراه شبیه سازی مربوط به میکروگرید

اطلاعات بیشتر

کد مقاله P72

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected and Intentional Islanding Operation 2012

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: IEEE

گزارش فارسی: دارد

report

ترجمه دقیق: دارد

ترجمه این کار محصول آزادپروجکت است و در سایت های دیگر وجود ندارد.

کلید واژه : توزیع پراکنده ، میکروگرید، ریز شبکه، حالت جزیره ای
Distributed generation (DG), grid connected operation, intentional islanding operation and islanding detection, microgrid, synchronization, voltage source converter (VSC)

======================================================

کد مقاله P61

عنوان مقاله:

۲۰۰۶ Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation 2006

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، انرژی، کنترل ولتاژ

Dynamic response, energy storage, frequency, control, microgrid, power system dynamic stability, voltage control.

 ======================================================

کد مقاله P39

عنوان مقاله:

۲۰۰۶ High-Quality Power Generation Through Distributed Control of a Power Park Microgrid 2006

 سال ارائه:  ۲۰۰۶       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان، میکروگرید

Distributed generation (DG), inverter, microgrid, power quality

======================================================

کد مقاله P48

عنوان مقاله:

۲۰۰۸ POWER QUALITY ISSUES IN A STAND-ALONE MICROGRID. BASED ON RENEWABLE ENERGY 2008

کیفیت توان در Microgrid جزیره ای شده بر اساس انرژی تجدید شدنی

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان، انرژی های نو

Microgrid (MG), Power quality, Dump load, Frequency control

 ======================================================

کد مقاله P47

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ Control and Protection of a Microgrid with Converter Interfaced Micro Sources 2009

سال ارائه:  ۲۰۰۹       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، توان راکتیو

Admittance Relay, Microgrid, Islanding and Resynchronization, Active and Reactive Power sharing

======================================================

۲۰۱۰ Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System 2010

======================================================

 کد مقاله P52

عنوان مقاله:
۲۰۱۱ UPQC for Power Quality Improvement in DG Integrated Smart Grid Network GÇô A Review 2011

سال ارائه: ۲۰۱۲ نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی
unified power quality conditioner, distributed generation, smart grid, microgrid, power quality

======================================================

کد مقاله P50

عنوان مقاله:

۲۰۱۲ Probabilistic energy and operation management of a microgrid containing wind photovoltaicfuel cell generation and energy storage devices based on point on point estimate method and self-adaptive gravit

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی

Energy and operation management, microgrid (MG), Point estimate method, Self-adaptive gravitational search algorithm, (SGSA), Uncertainty

======================================================

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.