فرم درخواست پروژه

مقاله های یادگیری ماشین ۱ مقاله های ۲۰۱۸ شناسایی الگو، دارای شبیه سازی و گزارش کار

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸

تشخیص حروف دستنویس

۲۰۱۸ Fast and Accurate Digit Classification

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷

تشخیص چهره های مخدوش شده با استفاده از گابور

۲۰۱۷ Gabor Feature based Sparse Representation for Face Recognition with Gabor Occlusion Dictionary

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷

بهبود امنیت سیستم رمزنگاری با استفاده از کوانتیزاسیون کدهای خاکستری و LDA

۲۰۱۷ Improving Gait Cryptosystem Security Using Gray Code Quantization and Linear Discriminant Analysis

۱۲۰ هزار تومان

 
120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶

کلاسیفایر سریع برای طبقه بندی چند کلاسه با ابعاد بزرگ

۲۰۱۶ Fast Random k-Labelsets for Large-Scale Multi-Label Classification

۱۲۰ هزار تومان

 
120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تشخیص چهره

۲۰۱۶ Collaborative Representation based Classification for Face Recognition

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تشخیص چهره

۲۰۱۶ Sparse Representation or Collaborative Representation Which Helps Face Recognition

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶

طبقه بندی چند کلاسه مبتنی بر خوشه بندی

۲۰۱۶ A Scalable Clustering-Based Local Multi-Label Classification Method

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

تشخیص چهره با استفاده از گابور

۲۰۱۵ Gabor Feature based Robust Representation and Classification for Face Recognition

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

خوشه بندی های چند بعدی نیمه نظارت شده توسط فریم های فشرده با تبدیل ویولت

۲۰۱۵ Semi-Supervised High Dimensional Clustering by Tight Wavelet Frames

 ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

الگوهای باینری محلی(LBP) و یادگیری ماشین برای طبقه بندی تصاویر فراطیفی(هایپر اسپکترال)

۲۰۱۵ Local Binary Patterns and Extreme Learning Machine for Hyperspectral Imagery Classification

 ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

ساختار درختی در یادگیری چند کاره

۲۰۱۵ Learning Tree Structure in Multi-Task Learning

 ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

آموزش گروه های چند سطحی در آموزش چند منظوره

۲۰۱۵ Learning Multi-Level Task Groups in Multi-Task Learning

  ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

گروه بندی ویژگی ها به صورت تمایزی

۲۰۱۵ Discriminative Feature Grouping

   ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله های یادگیری ماشین ۲۰۱۴

استفاده از SVM در تشخیص چهره

۲۰۱۴ Support Vector Guided Dictionary Learning

   ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله های یادگیری ماشین ۲۰۱۴ شبکه عصبی

یادگیری توپولوژی شبکه عصبی بازگشتی بزرگ

۲۰۱۴ Learning Topology and Dynamics of Large Recurrent Neural Networks

   ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص حالات چهره

۲۰۱۴ Exploiting Competition Relationship for Robust Visual Recognition

   ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص چهره با استفاده از تنها یک عکس

۲۰۱۴ Local Generic Representation for Face Single

۱۰۰ هزار تومان

100,000 تومان – خرید

=======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ سیستم توصیه گر به مشتریان

عنوان مقاله:

۲۰۱۲  CRM strategies for a small-sized online shopping mall based on association rules and sequential patterns

رابطه های قانون

سال ارائه:  ۲۰۱۲       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Data mining, CRM strategy, Association rule, Sequential pattern, RFM

75,000 تومان – خرید

===================================

مقاله های یادگیری ماشین