فرم درخواست پروژه

لیست مقالات شبیه سازی شده پردازش تصویر با عناوین: الگوریتم ژنتیک – تشخیص چهره – شناسایی الگو – شبکه عصبی

اطلاعات بیشتر

مقالات شبیه سازی شده پردازش تصویر ۲۰۱۷ فیلتر کالمن

استفاده از فیلتر کالمن بی بو (UKF) برای فیلترینگ داده ها و تلفیق IMU و INS

۲۰۱۷ Unscented Kalman Filtering on Lie Groups for Fusion of IMU and Monocular Vision

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

=======================================

چارچوب متغیر برای تزئینات(inpainting) به صورت غیر محلی

۲۰۱۷ Variational Framework for Non-Local Inpainting

 

همبستگی معنایی و قطعه بندی در ویدئوها

۲۰۱۷ Semantic Co-segmentation in Videos

 

الگوریتم نزدیک به خطی تقریبی برای انتقال بهینه از طریق تکرار سینکورن

۲۰۱۷ Near-linear time approximation algorithms for optimal transport via Sinkhorn iteration

 

افزایش یک هدف تورم تجربه ژاپنی با Abenomics

۲۰۱۷ Raising an inflation target The Japanese experience with Abenomics

 

کاهش دهنده ابعاد چند برچسبه مقاوم به  صورت نیمه نظارتی

۲۰۱۷ READER Robust Semi-Supervised Multi-Label Dimension Reduction

 

بازیابی و بهبود کیفیت تصویر با یادگیری غیر محلی تحت محدودیت

۲۰۱۷ Learning With Non-Local Low-Rank Constraint for Image Restoration

 

کشف همزمان وضعیت اشیاء و دستکاری آنها

۲۰۱۷ Joint Discovery of Object States and Manipulation Actions

 

بازسازی و بهبود کیفیت تصویر با استفاده از تبدیل موجک، تکامل غیرخطی، مشتقات جزیی و فراتر

۲۰۱۷ Image Restoration Wavelet Frame Shrinkage, Nonlinear Evolution Pdes, And Beyond∗

 

 

طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از ویژگی های جفت پیکسل عمیق

۲۰۱۷ Hyperspectral Image Classification Using Deep Pixel-Pair Features

 

مقایسه الگوریتم های یادگیری تقویتی و اعمال آن به مسئله Cart-Pole

۲۰۱۷ Comparison of Reinforcement Learning Algorithms applied to the Cart-Pole Problem

 

بررسی دینامیک، همبستگی و کارایی بازار بیت کوین

 

۲۰۱۷ Documenting the Dynamics, Connectedness, and Efficiency of The Bitcoin Market

 

تشخیص چهره با الگوریتم  R-CNN

۲۰۱۷ Face Detection with the Faster R-CNN

 

محدودیت های جانبی و عدم تقارن های کلان اقتصادی

۲۰۱۷ Collateral constraints and macroeconomic asymmetries

 

مدل های تجاری بانک ها

۲۰۱۷ Business models of the banks

 

توضیح فردی و مشترک بر مبنای  زاویه

۲۰۱۷ Angle-Based Joint and Individual Variation Explained

 

کاهش نویز اسپکل با فیلترینگ غیرخطی آموزش دیده

۲۰۱۷ Speckle Reduction with Trained Nonlinear Diffusion Filtering

 

استفاده از جداسازی منابع فضایی برای شناسایی ویژگی های برجسته در داده های چند کاناله بدون فیلتر های سینوسی

۲۰۱۷ Using spatiotemporal source separation to identify prominent features in multichannel data without  sinusoidal filters

 

فشرده سازی تصویر بهینه سازی شده  END-TO-END

۲۰۱۷ End-To-End Optimized Image Compression

 

مقایسه فیلترهای مکانی خطی برای شناسایی فعالیت های نوسانی در داده های چند کاناله

۲۰۱۷ Comparison of linear spatial filters for identifying oscillatory activity in multichannel data

 

تخمین کیفیت تصویر با استفاده از هرم لاپلاسی نرمال

۲۰۱۶ Perceptual image quality assessment using a normalized Laplacian pyramid

 

قطعات آنتروپی هسته بهینه شده

۲۰۱۶ Optimized Kernel Entropy Components

 

 

بهینه سازی زنجیره های طبقه بندی کننده ها با استفاده از حداکثر رساندن احتمال

۲۰۱۶ Optimization of Classifier Chains via Conditional Likelihood Maximization

 

گراف تنک (اسپارس) مرتبه پایین برای تجزیه و تحلیل تصاویر فراطیفی

۲۰۱۶ Sparse and Low-Rank Graph for Discriminant Analysis of Hyperspectral Imagery

 

نمایش اسپارس گراف ها توسط فریم های موجک فشرده و کاربردهای آن

۲۰۱۶ Sparse Representation on Graphs by Tight Wavelet Frames and Applications

 

طبقه بندی چندکلاسه با ویژگی های  Meta-Label

۲۰۱۶ Multi-Label Classification with Meta-Label-Specific Features

 

کلاسیفایر چند کلاسه توسط زنجیره ای از کلاسیفایرها با ویژگی های وابسته به شماره کلاس

۲۰۱۶ Multi-Label Classification by Polytree-Augmented Classifier Chains with Label-Dependent Features

 

بررسی طبقه بندی بر اساس نمایش و آشکارسازی در تصویربرداری سنجش از دور

۲۰۱۶ A survey on representation-based classification and detection in hyperspectral remote sensing imagery

 

تحلیل بازار سهام – بهینه سازی ارزش های مرزی در دو بعد

۲۰۱۶ And Stokes Boundary Value Problems in Two Dimensions and Stokes

 

بازسازی تصاویر پزشکی سیتی اسکنCT

۲۰۱۶ CT Image Reconstruction by Spatial-Radon Domain Data-Driven Tight Frame Regularization

 

 

 

الگوریتم تشخیص پیچیدگی برای سیگنال همگام سازی اولیه در LTE(نسل ۵ موبایل)

۲۰۱۶ A Low-Complexity Detection Algorithm for the Primary Synchronization Signal in LTE

 

فیلتر کردن وضعیت غیرقابل کشش پذیر برای مدلهای DSGE غیر خطی با استفاده از تقریب دوم مرتبه و ~ ۰

۲۰۱۵ Tractable Latent State Filtering for Non-Linear DSGE Models Using a Second-Order Approximation and ~0

 

بهینه سازی شکل با استفاده از افست سطوح به صورت کاهش مرتبه

۲۰۱۵ Reduced-Order Shape Optimization Using Offset Surfaces

 

ترکیب چند کلاسیفایر SVM

۲۰۱۵ Small-variance Asymptotics for Dirichlet Process Mixtures of SVMs

 

 

خوشه بندي غیر پارامتری بیزین با کمترین واریانس تقریبی

۲۰۱۵ DP-space Bayesian Nonparametric Subspace Clustering with Small-variance Asymptotics

 

طبقه بندی تصاویر فراطیفی با نمایش بر مبنای کرنل

۲۰۱۵ Kernel Collaborative Representation With Tikhonov Regularization for Hyperspectral Image Classifica~0

 

تشخیص آنومالی (ناهنجاری)در تصاویر فراطیفی

۲۰۱۵ Collaborative Representation for Hyperspectral Anomaly Detection

 

طبقه بندی نزدیکترین همسایه برای تصاویر فراطیفی

۲۰۱۵ Collaborative-Representation-Based Nearest Neighbor Classifier for Hyperspectral Imagery

 

ترکیب نمایش تنک(اسپارس) و نمایش بر مبنای همکاری به منظور تشخیص هدف در تصاویر فراطیفی

۲۰۱۵ Combined sparse and collaborative representation for hyperspectral target detection

 

 

تصاویر طبقه بندی عوامل متغیر و استراتژی تصمیم گیری را در وظایف انتخاب اجباری نشان می دهد

۲۰۱۵ Classification images reveal decision variables and strategies in forced choice tasks

 

انتخاب متغیر بیزین در داده های سرطان سینه SEER

۲۰۱۵ Bayesian variable selection in the AFT model with an application to the SEER breast cancer data

 

 

کاهش ابعاد از طریق رگرسيون در تصاوير فراطیفی

۲۰۱۵ Dimensionality Reduction via Regression in Hyperspectral Imagery

 

Ipiano  الگوریتمی برای بهینه سازی غیرمحدب

۲۰۱۴ iPiano Inertial Proximal Algorithm for Nonconvex Optimization

 

تشخیص شدت خطای محفظه یاتاقان موتور القایی با لرزش خارجی

۲۰۱۴ Detection of Severity of Bearing Cage fault of Induction Motor with Externally Induced Vibration

 

یک مدل تغییرات مبتنی بر(میدان تصادفی مارکوف) MRF با مرتبه بالا برای کاهش نویز ضرب شونده

۲۰۱۴ A higher-order MRF based variational model for multiplicative noise reduction

 

 

بالا رفتن این جستجوهای هلیس چند مودال با مهاجرت نچینگ

۲۰۱۴ Running Up Those Hills Multi-Modal Search with the Niching Migratory

 

پیگیری مطابق با Multipath

۲۰۱۴ Multipath Matching Pursuit

 

نزدیکترین فضای منظم برای طبقه بندی تصاویر فراطیفی

۲۰۱۴ Nearest Regularized Subspace for Hyperspectral Classification

 

طبقه بندی مبتنی بر نمایش با مدل تصادفی مارکوف(MRF) برای داده های شهری فراطیفی

۲۰۱۴ Representation-based classifications with Markov random field model for hyperspectral urban data

 

مونت کارلو، زنجیره مارکوف و معادلات دیفرانسیل عددی

۲۰۱۴ Markov Chain Monte Carlo and Numerical Differential Equations

 

طبقه بندی تصاویر فراطیفی با نمایش بر مبنای همکاری در کلاس های مختلف

۲۰۱۴ Joint Within-Class Collaborative Representation for Hyperspectral Image Classification

 

طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل های مرکب گوسی(GMM) و زمینه های تصادفی مارکوف(MRF)

۲۰۱۴ Hyperspectral Image Classification Using Gaussian Mixture Models and Markov Random Fields

 

 

 

ترکیب و تلفیق تصمیم گیری در فضاهای کرنلی برای طبقه بندی تصاویر فراطیفی

۲۰۱۴ Decision Fusion in Kernel-Induced Spaces for Hyperspectral Image Classification

 

نزدیکترین زیرفضای منظم برای طبقه بندی تصویر برمبنای فیلتر گابور به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی

۲۰۱۴ Gabor-Filtering-Based Nearest Regularized Subspace for Hyperspectral Image Classification

 

طبقه بندی و بازسازی از نگاشت تصادفی برای تصويرسازی چند طیفی

۲۰۱۳ Classification and Reconstruction From Random Projections for Hyperspectral Imagery

 

تخمین بردار حالت مدل DSGE خطی شده بدون استفاده از فیلتر کالمن

۲۰۱۳ Estimating the state vector of linearized DSGE models without the Kalman filter

 

بررسی اقتصادی تعیین مسیر مسکن و بدهی در طول دوره زندگی و در طول چرخه کسب و کار

۲۰۱۳ Housing and debt over the life cycle and over the business cycle

تشخیص صریح با محدودیت عدد صحیح با استفاده از Multipath Matching

۲۰۱۳ Sparse Detection with Integer Constraint Using Multipath Matching Pursuit

 

کاهش ابعاد ویژگی با حفظ مشخصات محلی و طبقه بندی برای تحلیل تصاویر فراطیفی

۲۰۱۲ Locality-Preserving Dimensionality Reduction and Classification for Hyperspectral Image Analysis

 

پیگیری تطبیقی ​​متعارف متعارف

۲۰۱۲ Generalized Orthogonal Matching Pursuit

چارچوبی برای ویرایش رنگ تصویر

۲۰۱۲ A Framework for Interactive Image Color Editing

 

یک الگوریتم کارآمد برای کمینه کردن ℓ۰ در بازسازی تصویر بر اساس تبدیل موجک (ویولت)

۲۰۱۲ An Efficient Algorithm for ℓ۰ Minimization in Wavelet Frame Based Image Restoration

 

 

کمینه کردن ℓ۰ در بازسازی تصویر بر اساس تبدیل موجک (ویولت)

۲۰۱۱ ℓ۰ Minimization for Wavelet Frame Based Image Restoration

 

 

تجزیه و تحلیل ICA تصاویر طبیعی

۲۰۱۱ Complex-Valued Independent Component Analysis of Natural Images

 

حذف نویز از تصویر با کرنل بر اساس روابط طبیعی تصویر

۲۰۱۰ Image Denoising with Kernels Based on Natural Image Relations

 

نرم افزار ورودی Soft-output فهرست کشف کره با محکم شدن شعاع احتمالی

۲۰۱۰ Soft-input Soft-output List Sphere Detection with a Probabilistic Radius Tightening

 

 

فرایند گاوسی چند منظوره برای تخمین سن افراد از روی عکس آنها

۲۰۱۰ Multi-Task Warped Gaussian Process for Personalized Age Estimation

 

فرمول محدب برای یادگیری وظایف در یادگیری چند منظوره

۲۰۱۰ A Convex Formulation for Learning Task Relationships in Multi-Task Learning

 

رمز گشایی Sphere با یک هورن درخت احتمالا

۲۰۰۸ Sphere Decoding with a Probabilistic Tree Pruning

 

 

حذف نویز از تصویر با استفاده از SVM و روابط موجک (ویولت)

۲۰۰۸ Recovering Wavelet Relations Using SVM for Image Denoising

 

 

۲۰۱۳ distributed learning with biogeography- based optimization Markov modeling and robot control

۲۰۱۳ Interactive Markov Models of Evolutionary Algorithms

 ۲۰۰۷ A Completed Modeling of Local Binary Pattern Operator for Texture Classification

۲۰۰۸ A Multi-Scale Bilateral Structure Tensor Based Corner Detector

۲۰۰۸ NONLOCAL BACK-PROJECTION FOR ADAPTIVE IMAGE ENLARGEMENT

۲۰۰۹ Active contours driven by local image fitting energy

۲۰۰۹ MONOGENIC-LBP A NEW APPROACH FOR ROTATION INVARIANT TEXTURE CLASSIFICATION

۲۰۰۹ PCA-Based Spatially Adaptive Denoising of CFA Images for Single-Sensor Digital Cameras

۲۰۰۹ Retinal Vessel Extraction by Matched Filter with First-Order Derivative of Gaussian

۲۰۰۹ ROBUST OBJECT TRACKING USING JOINT COLOR-TEXTURE HISTOGRAM

۲۰۱۰ A quadratic programming based cluster correspondence projection algorithm for fast point matching

۲۰۱۰ METAFACE LEARNING FOR SPARSE REPRESENTATION BASED FACE RECOGNITION

۲۰۱۰ Metasample Based Sparse Representation for Tumor Classification

۲۰۱۰ Molecular Pattern Discovery based on Penalized Matrix Decomposition

۲۰۱۰ FSIM A FEATURE BASED IMAGE QUALITY ASSESSMENT METRIC USING RIESZ TRANSFORMS

۲۰۱۰ Robust Mean Shift Tracking with Corrected Background-Weighted Histogram

۲۰۱۱ A Linear Subspace Learning Approach via Sparse Coding

۲۰۱۱ Fisher Discrimination Dictionary Learning for Sparse Representation

۲۰۱۱ Image Deblurring and Super-resolution by Adaptive Sparse Domain Selection

۲۰۱۱ Joint Discriminative Dimensionality Reduction and Dictionary Learning for Face Recognition

۲۰۱۱ Multi-scale Patch based Collaborative Representation for Face Recognition

۲۰۱۱ Re-initialization Free Level Set Evolution via Reaction Diffusion

۲۰۱۱ Robust Sparse Coding for Face Recognition

۲۰۱۱ Rotation Invariant Nonrigid Point Set Matching in Cluttered Scenes

۲۰۱۱ Sparsity-based Image Denoising via Dictionary Learning and Structural Clustering

۲۰۱۲ Efficient Misalignment-Robust Representation for Real-Time Face Recognition

۲۰۱۲ Joint Registration and Active Contour Segmentation for Object Tracking

۲۰۱۲ Monogenic Binary Coding An Efficient Local Feature Extraction Approach to Face Recognition

۲۰۱۲ Regularized Robust Coding for Face Recognition

۲۰۱۲ Robust Kernel Representation with Statistical Local Features Representation for Face Recognition

۲۰۱۲ Robust Object Tracking via Active Feature Selection

۲۰۱۲ Robust Point Matching Revisited A Concave Optimization Approach

۲۰۱۳ A Cyclic Weighted Median Method for L1 Low-Rank Matrix Factorization with Missing Entries

۲۰۱۳ A Generalized Iterated Shrinkage Algorithm for Non-convex Sparse Coding

۲۰۱۳ From Point to Set Extend the Learning of Distance Metrics

۲۰۱۳ Gradient Magnitude Similarity Deviation A Highly Efficient Perceptual Image Quality Index

۲۰۱۳ Log-Euclidean Kernels for Sparse Representation and Dictionary Learning

۲۰۱۳ Sparse Representation based Fisher Discrimination Dictionary Learning for Image Classification

۲۰۱۳ Sparse Variation Dictionary Learning for Face Recognition with A Single Training Sample Per Person

۲۰۱۳ Weighted Nuclear Norm Minimization with Application to Image Denoising

۲۰۱۴ A Sparse Embedding and Least Variance Encoding Approach to Hashing

۲۰۱۴ Bit-Scalable Deep Hashing with Regularized Similarity Learning for Image Retrieval

۲۰۱۴ Blind Image Quality Assessment Using Joint Statistics of Gradient Magnitude and Laplacian Features

۲۰۱۴ Effective Texture Classification by Texton Encoding Induced Statistical Features

۲۰۱۴ External Patch Prior Guided Internal Clustering for Image Denoising

۲۰۱۴ Local Generic Representation for Face Single

۲۰۱۴ Patch Group Based Nonlocal Self-Similarity Prior Learning for Image Denoising

۲۰۱۴ Projective dictionary pair learning for pattern classification

۲۰۱۴ Robust Principal Component Analysis with Complex Noise

۲۰۱۵ A Probabilistic Collaborative Representation based Approach for Pattern Classification

۲۰۱۵ Convolutional Sparse Coding for Image Super-resolution

۲۰۱۵ Local Log-Euclidean Multivariate Gaussian Descriptor and Its Application to Image Classification

۲۰۱۵ Object Tracking via Dual Linear Structured SVM and Explicit Feature Map

۲۰۱۵ RAID-G Robust Estimation of Approximate Infinite Dimensional Gaussian

۲۰۱۵ Weighted Nuclear Norm Minimization and Its Applications to Low Level Vision

۲۰۱۶ Active Self-Paced Learning for Cost-Effective and Progressive Face Identification

۲۰۱۶ An Efficient Globally Optimal Algorithm for Asymmetric Point Matching

۲۰۱۶ Evaluation of Segmentation Quality via Adaptive Composition of Reference Segmentations

۲۰۱۶ Group MAD Competition − A New Methodology to Compare Objective Image Quality Models

۲۰۱۶ Learning Iteration-wise Generalized Shrinkage-Thresholding Operators for Blind Deconvolution

۲۰۱۶ Towards Effective Codebookless Model for Image Classification

۲۰۱۶ Weighted Schatten p-Norm Minimization for Image Denoising and Background Subtraction

۲۰۱۷ Deep Location-Specific Tracking

۲۰۱۷ Higher-order Integration of Hierarchical Convolutional Activations for Fine-grained

۲۰۱۷ Joint Convolutional Analysis and Synthesis Sparse Representation for Single Image Layer Separation

۲۰۱۷ Multi-channel Weighted Nuclear Norm Minimization for Real Color Image Denoising

۲۰۱۷ Robust Multi-Exposure Image Fusion A Structural Patch Decomposition Approach

۲۰۰۳ Noise Reduction for Magnetic Resonance Images via Adaptive Multiscale Products Thresholding

۲۰۰۴ Color Demosaicking via Directional Linear Minimum Mean Square-Error Estimation

۲۰۰۵ Canny Edge Detection Enhancement by Scale Multiplication

۲۰۰۵ Multiscale LMMSE-Based Image Denoising With Optimal Wavelet Selection

۲۰۰۵ On the Dimensionality Reduction for Sparse Representation based Face Recognition

۲۰۰۶ An Edge-Guided Image Interpolation Algorithm via Directional Filtering and Data Fusion

۲۰۰۸ Sphere Decoding with a Probabilistic Tree Pruning

مقالات شبیه سازی شده پردازش تصویر