فرم درخواست پروژه

عنوان مقاله: طراحی کنترلر وفقی غیرمتمرکز برای سیستمهای غیرخطی در مقیاس بزرگ

اطلاعات بیشتر

کد مقاله C3
عنوان مقاله: طراحی کنترلر وفقی غیرمتمرکز برای سیستمهای غیرخطی در مقیاس بزرگ

۲۰۱۰ Decentralized Adaptive Control for a Class of Large-Scale Nonlinear Systems with Unknown Interactions

در این مقاله، یک روش کنترل تطبیقی غیر متمرکز برای کلاسی از سیستم های غیر خطی با زیر سیستمها و برهم کنش های نامعلوم شبیه سازی شده است. در این روش، یک کنترل کننده تطبیقی با استفاده از روش لیاپانوف چنان طراحی شده است که با انتخاب قوانین تطبیق مناسب پایداری سیستم تضمین می شود. همچنین، روش ارائه شده پایداری سیستم را بدون شناخت از علامت ضریب کنترلی برآورده می سازد. به منظور بررسی عملکرد روش تطبیقی، یک سیستم غیرخطی جهت انجام شبیه سازی انتخاب شده است.

 

سال ارائه: ۲۰۰۷ نوع مقاله: TRANSACTIONS

گزارش فارسی: Decentralized_Adaptive
کلید واژه : کنترل فازی، غیر خطی
Decentralized Control, Fuzzy Controller, Interconnected Nonlinear System

۵۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.