فرم درخواست پروژه

عملیات بهینه با بارهای كنترل شده براساس توپولوژی شبكه هوشمند با توجه به خطا پیش بینی شده در معرض انقباض

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

اسمارت گرید

کد مقاله P71
عنوان مقاله:

عملیات بهینه با بارهای كنترل شده براساس توپولوژی شبكه هوشمند با توجه به خطا پیش بینی شده در معرض انقباض
P71_Optimal Operation By Controllable Loads Based On Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error

گزارش فارسی==> SmartGrid

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”171″]

====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.