فرم درخواست پروژه

طرح DTC مبتنی بر FLC برای بهبود عملکرد دینامیکی درایو IM

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

کد مقاله P53
عنوان مقاله:

طرح DTC مبتنی بر FLC برای بهبود عملکرد دینامیکی درایو IM

P53_FLC-Based DTC Scheme To Improve The Dynamic Performance of An IM Drive
گزارش فارسی==>tozihat

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.