فرم درخواست پروژه

طراحی کنترلر پایدار وفقی فازی برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

(شبیه سازی های فازی نوع ۲ برای بهبود نیز انجام شده است)

کنترل فازی، تطبیقی، چند متغیره، غیرخطی

کد مقاله C2

طراحی کنترلر پایدار وفقی فازی  برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی
Stable adaptive fuzzy control for MIMO non linear systems 2011

گزارش فارسی و توضیحات برنامه==> گزارش۲۲

ترجمه فارسی: دارد
۸۰
هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.