فرم درخواست پروژه

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کنترل فازی – کنترل فرکانس

کد مقاله G232

عنوان مقاله:

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

G232_Load Frequency Control

گزارش فارسی==>tozihat و LFC

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.